KruRoi เว็บไซต์ครูร้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำมะโฮ เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว
ฟรี
 • Kruroi.thai.ac
  เว็บไซต์ครูร้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำมะโฮ สังกัดเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170

 • Kruroi.thai.ac
  เว็บไซต์ครูร้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำมะโฮ สังกัดเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170

 • Kruroi.thai.ac
  เว็บไซต์ครูร้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำมะโฮ สังกัดเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170

 • 67227761_2561452517220549_8749819568546906112_n.jpg

  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้วร่วมกับอำเภอห้วยเม็ก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นพี่เยี่ยมผ้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลคำเหมือดแก้ว

 • 67486926_2561548133877654_2076726608714006528_n.jpg

  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว ได้จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำเหมือดแก้วและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์

 • 71547268_2660671917298608_3314270844636626944_n.jpg

  ข่าวประชาสัมพนธ์ โครงการสร้างป่าชุมชน 1 คน 1 ต้น 1 ฝน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร